Jamai 420 | জামাই ৪২০ | ft Siddiqur Rahman | Kajol Suborno, Rashed Mamun Apu |Eid Bangla Natok 2019

Cast : Siddiqur Rahman, Kajol Suborno, Sheikh Mahbubur Rahman, Nikul Kumar Mondal,

Tasniya Tasfi, Rashed Mamun Apu

Producer : Tele Home

Story : Jakir Hossain Ujjal

Cinematography : Azizul Islam Akash

Editing : Shovon Sarkar

Background Music : Navid

Director : Taifur Jahan Ashik

Label : G Series